Bose Portable Speaker LT4402 User Guide page

Bose® Panaray® LT Series III Loudpeakers  
Installation Guide  
Installationsvejledning  
Installationshandbuch  
Guía de instalación  
Guide d’installation  
Guida all’installazione  
Installatiehandleiding  
Installationsanvisning  
LT3202® III Mid/High Loudspeaker  
LT4402® III Mid/High Loudspeaker  
LT9402TM III Mid/High Loudspeaker  
LT9702® III Mid/High Loudspeaker  
LT6400 Mid/High Loudspeaker  
LT9400 Mid/High Loudspeaker  
LT6403 Full-Range Loudspeaker  
LT9403 Full-Range Loudspeaker  
LTMB12 Modular Bass Loudspeaker  
LTMB24 Modular Bass Loudspeaker  
For use by trained installers only  
Kun til faguddannede montører  
Nur zur Montage durch einen Fachinstallateur  
Para el uso de instaladores experimentados  
Pour des installateurs chevronnés uniquement  
L’utilizzo è riservato agli installatori esperti  
Uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde installateurs  
Endast för professionella användare  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Mounting Panaray® LT Series lll Loudspeakers  
Mounting Guidelines  
WARNING: The Panaray® LT Series III loudspeakers must be attached to brackets or other mounting surfaces for  
permanent or seasonal use. Such mountings, typically in overhead locations, involve risk of personal injury if either  
the mounting system or the loudspeaker attachment fails. Installation of the mounting system must be performed in  
accordance with all applicable building codes including local codes. Consult the local authority having jurisdiction  
before installing this product.  
The LT loudspeaker installation requires the use of either Bose® or non-Bose mounting products. While Bose Corporation  
cannot be held responsible for the proper design and use of non-Bose mounting systems, we offer the following informa-  
tion and guidelines for the permanent installation of your Panaray LT loudspeakers:  
• Obtain your mounting system from a reputable manufacturer. Select a system design that works for your  
loudspeaker of choice and its intended use.  
• Before using a custom-designed mounting system, have a licensed professional engineer review the design and  
fabrication for structural integrity and safety in the intended application.  
• The threaded attachment points on the top, bottom, and sides of each loudspeaker have an SAE 3/8-16" thread with  
at least 18 usable threads.  
• Lock washers or a locking compound intended for hand disassembly (such as Loctite 242) should be used for a  
vibration resistant assembly.  
• Use a safety cable, separately attached to the cabinet, at a point not in common with the load bearing attachment  
points of the mounting system to the loudspeaker. This is recommended even if not required by local regulation. If  
you are unfamiliar with the proper design, use, and purpose of a safety cable, consult a licensed professional engi-  
neer or a rigging professional.  
• Additional loudspeakers may be suspended below the Panaray LT loudspeaker provided that:  
It employs all 8 threaded-insert hang points on the top and bottom to fly and suspend the loudspeakers.  
The total weight of suspended loudspeakers and the Panaray LT loudspeaker does not exceed the working  
load limit (WLL) listed below:  
3202® III Loudspeaker = 395 lb (179 kg)  
4402® III Loudspeaker = 299 lb (135 kg)  
9402TM III Loudspeaker = 261 lb (118 kg)  
9702® III Loudspeaker = 381 lb (173 kg)  
6403 Loudspeaker = 454 lb (205 kg)  
9403 Loudspeaker = 454 lb (205 kg)  
6400 Loudspeaker = 420 lb (190 kg)  
9400 Loudspeaker = 420 lb (190 kg)  
MB12 Loudspeaker = 350 lb (158 kg)  
MB 24 III Loudspeaker = 520 lb (236 kg)  
CAUTION: Use only graded hardware. Fasteners should be SAE Grade 5 or ASTM designation A354, Grade BC  
minimum. Unmarked machine fasteners should not be used for mounting system assembly, as there is no way to  
determine their physical properties. Do not use an M10 fastener; although it is very similar to an SAE 3/8-16’’, they  
are not interchangeable. M10 washers may be used in place of 3/8’’ washers.  
CAUTION: The fasteners should be tightened using torque not to exceed 50 pounds/inch (5.6 Newton-  
meters). Over-tightening the fastener could result in irreparable damage to the cabinet and create an unsafe  
assembly.  
CAUTION: The fastener should be long enough to engage no fewer than 16 threads of the attachment point.  
Using a fastener that is too short provides inadequate holding power and may strip the mounting threads, resulting  
in an unsafe assembly. Confirm that at least 16 full threads are engaged in your assembly.  
CAUTION: Do not attempt to alter the threaded attachment points. Do not attempt to re-thread the attachment  
points to accommodate any other thread size or type; doing so will compromise the safety of the installation while  
permanently damaging the loudspeaker.  
2
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Montering af Panaray® LT Series III-højttalere  
Monteringsretningslinjer  
ADVARSEL! Panaray® LT Series III-h¿jttalere skal fastg¿res til beslag eller andre monteringsoverflader i  
forbindelse med permanent eller s sonbetinget brug. S danne monteringer, typisk i h¿je positioner, indeb rer  
risiko for personskade, hvis enten monteringssystemet eller h¿jttalermonteringen falder ned. Installation af  
monteringsudstyret skal udf¿res i overensstemmelse med alle g ldende byggevedt gter, herunder lokale regler.  
Kontakt de lokale myndigheder, inden du installerer dette produkt.  
Til installation af LT-højttalere er brugen af monteringsprodukter fra enten Bose® eller en anden producent påkrævet. Selv  
om Bose Corporation ikke kan holdes ansvarlig for design og brug af produkter fra andre producenter end Bose, tilbyder  
vi følgende oplysninger og retningslinjer til permanent installation af dine Panaray LT-højttalere.  
• Køb monteringssystemet fra en anerkendt producent. Vælg et systemdesign, der er velegnet til højttalerens  
placering og tilsigtede brug.  
• Inden du bruger et specialdesignet monteringssystem, skal en autoriseret tekniker gennemgå designet og  
fremstillingen med henblik på strukturel integritet og sikkerhed under de tilsigtede forhold.  
• De gevindskårede monteringspunkter øverst, nederst og på begge sider af højttaleren har et SAE 3/8-16" gevind  
med mindst 18 anvendelige gevindskæringer.  
• Der skal bruges spændeskiver eller sikringsmateriale tilsigtet demontering med håndkraft (som f.eks. Loctite 242)  
for at sikre en vibrationssikker montering.  
• Brug en sikkerhedsline til højttaleren (separat fastgjort til kabinettet) på et andet punkt end de bærende  
monteringspunkter. Dette anbefales, selv hvis det ikke er påkrævet af lokale vedtægter. Hvis du ikke er bekendt med  
det korrekte design samt brugen af en sikkerhedsline, skal du kontakte en autoriseret ingenør eller en professionel  
montør.  
• Der kan hænges ekstra højttalere under Panaray LT-højttaleren, forudsat at:  
Alle otte gevindskårede ophængspunkter i bunden og toppen er anvendt til at montere højttalerne.  
Den samlede vægt af de ophængte højttalere og Panaray LT-højttaleren overstiger ikke belastningsgrænsen  
på:  
3202® III højttaler = 395 lb (179 kg)  
4402® III højttaler = 299 lb (135 kg)  
9402TM III højttaler = 261 lb (118 kg)  
9702® III højttaler = 381 lb (173 kg)  
6403 højttaler = 454 lb (205 kg)  
9403 højttaler = 454 lb (205 kg)  
6400 højttaler = 420 lb (190 kg)  
9400 højttale = 420 lb (190 kg)  
MB12 højttaler = 350 lb (158 kg)  
MB24 højttaler = 520 lb (236 kg)  
FORSIGTIG! Brug kun trindelt hardware. Bef stelseselementerne skal som minimum v re SAE Grade 5 eller  
ASTM A354, Grade BC . Umarkerede maskinfremstillede bef stelseselementer skal ikke bruges til samling  
af monteringssystemet, da det er umuligt at fastl gge deres fysiske egenskaber. Brug ikke et M10-  
bef stelseselement. Selvom det er meget lig SAE 3/8-16’’, er de ikke tilsvarende. M10-sp ndeskiver kan bruges i  
stedet for 3/8’’ sp ndeskiver.  
FORSIGTIG! Bef stelseselementerne skal strammes med et drejningsmoment, der ikke m overstige  
5,6 Nm. Overstramning af bef stelseselementet kan medf¿re uoprettelig skade p kabinettet og v re skyld  
i en usikker samling.  
FORSIGTIG! Bef stelseselementet skal v re langt nok til at anvende  
mindst 16 af monteringspunktets  
gevindsk ringer . Brug af et bef stelseselement, der er for kort, er ensbetydende med utiltilstr kkelig b rekraft:  
Monteringsgevindene kan blive overskruet, hvilket resulterer i en usikker montering. Kontroller, at mindst 16  
gevindsk ringer anvendes i monteringen.  
FORSIGTIG! Fors¿g ikke at ndre de gevindsk rede monteringspunkter. Fors¿g ikke at genopsk re  
monteringspunkternes gevind til andre gevindtyper eller -st¿rrelser. Dette bringer sikkerheden ved installationen  
i fare og kan beskadige h¿jttaleren permanent.  
3
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Panaray® LT Serie lll-Lautsprecher montieren  
Hinweise zur Montage:  
WARNUNG: Die Panaray® LT Serie III Lautsprecher m ssen bei st ndigem oder vor bergehendem Gebrauch  
an Halterungen oder anderen Montageoberfl chen befestigt werden. Da die Lautsprecher meist ber Kopf  
montiert werden, besteht eine erh hte Verletzungsgefahr bei Versagen des Montagesystems oder der  
Lautsprecherbefestigung. Beachten Sie bei der Installation des Befestigungssystems die geltenden  
Bauvorschriften. Wenden Sie sich vor der Installation dieses Produkts an die zust ndige beh rde.  
Benutzen Sie zur Installation der LT-Lautsprecher das Befestigungszubehör von Bose® oder von anderen Anbietern. Bose  
Corporation kann bei Gebrauch von anderen Befestigungssystemen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Beachten  
Sie dennoch folgende Informationen und Hinweise bei der Installation der Panaray LT-Lautsprecher:  
• Kaufen Sie das Befestigungssystem bei einem seriösen Hersteller. Wählen Sie ein System, das sich für die gewählten  
Lautsprecher und deren vorgesehenen Gebrauch eignet.  
• Lassen Sie das fremde Befestigungssystem vor dem Gebrauch von einer anerkannten Fachkraft auf Tragfähigkeit  
und Sicherheit im Hinblick auf den vorgesehenen Zweck überprüfen.  
• Die Befestigungspunkte an der Ober- und Unterseite sowie an den Seitenwänden jedes Lautsprechers haben ein  
SAE Innengewinde von 3/8-16" mit mindestens 18 nutzbaren Gewindegängen.  
• Verwenden Sie Sicherungsscheiben oder eine Schraubensicherung, die eine Demontage ohne Werkzeuge  
ermöglicht (wie z. B. Loctite 242), um eine erschütterungsfeste Verbindung zu gewährleisten.  
• Bringen Sie ein zusätzliches Sicherungskabel an der Box an. Verwenden Sie hierzu nicht die tragenden  
Befestigungspunkte, die die Halterung mit dem Lautsprecher verbinden. Wir empfehlen diese  
Sicherheitsmaßnahme auch dann, wenn diese von den örtlichen Behörden nicht vorgeschrieben ist. Wenn Sie sich  
über den Gebrauch eines zusätzlichen Sicherungskabel im Unklaren sind, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb in  
Ihrer Nähe.  
• Unterhalb des Panaray LT-Lautsprechers können weitere Lautsprecher angebracht werden, wenn Sie Folgendes  
beachten:  
Verwenden Sie zur Befestigung alle 8 Montagelöcher mit Innengewinde auf der Ober- und Unterseite der Lautsprecher.  
Das Gesamtgewicht der abgehängt montierten Lautsprecher und des Lautsprechers Panaray LT darf die maximal  
zulässige Last (WWL, Working Load Limit) nicht überschreiten.  
3202® III Lautsprecher = 395 lb (179 kg)  
4402® III Lautsprecher = 299 lb (135 kg)  
MB12 Lautsprecher = 350 lb (158 kg)  
MB24 Lautsprecher = 520 lb (236 kg)  
6403 Lautsprecher = 454 lb (205 kg)  
9403 Lautsprecher = 454 lb (205 kg)  
9402TM III Lautsprecher = 261 lb (118 kg) 6400 Lautsprecher = 420 lb (190 kg)  
9702® III Lautsprecher = 381 lb (173 kg)  
9400 Lautsprecher = 420 lb (190 kg)  
ACHTUNG: Verwenden Sie ausschlie§lich gepr fte Zubeh rteile. Verwenden Sie SAE-Schrauben der G teklasse  
5 oder Schrauben gem § ASTM-Standard A354, G teklasse BC. Montieren Sie das Befestigungssystem nur  
mit markierten Schrauben, da es sonst unm glich ist, deren genaue physikalische Eigenschaften zu ermitteln.  
Verwenden Sie trotz der hnlichkeit zur SAE 3/8-16’’-Schraube keine Schraube des Typs M10. Diese  
Verbindungselemente sind nicht austauschbar. Statt der 3/8’’-Sicherungsscheiben k nnen auch  
Sicherungsscheiben f r M10 verwendet werden.  
ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von bis zu 5,6 Nm fest. Verwenden Sie  
keinen h heres Drehmoment, da dies Sch den an der Box zur Folge haben kann und die Sicherheit des  
Befestigungssystems beeintr chtigt wird.  
ACHTUNG: Die Schraube sollte lang genug sein, um in mindestens 16 Gewindeg nge greifen zu k nnen . Bei  
Gebrauch einer zu kurzen Schraube ist die Tragkraft unzureichend, und die Montagegewinde werden unzul ssig  
beansprucht. Dies f hrt zu unsicherer Montage. Stellen Sie sicher, dass mindestens 16 volle Gewindeg nge von  
der Schraube gefasst werden.  
ACHTUNG: Nehmen Sie keine Ver nderungen an den Gewinden der Befestigungspunkte vor. Ver ndern Sie auf  
keinen Fall Gewindegr §e und -typ der Befestigungspunkte, (z.B. durch Nachschneiden der Gewinde) da dies die  
Sicherheit der Installation beeintr chtigen und permanente Sch den am Lautsprecher zur Folge haben kann.  
4
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Montaje de los altavoces Panaray® LT serie III  
Instrucciones de montaje  
ADVERTENCIA: Los altavoces Panaray® LT serie III deben fijarse a piezas de sujeci n u otras piezas de montaje  
para uso permanente o espor dico. Este tipo de montajes, que habitualmente se realiza en lugares elevados,  
pueden conllevar riesgos de lesiones personales si el sistema de montaje o la sujeci n del altavoz fallan. La  
instalaci n del sistema de montaje debe realizarse de acuerdo con todas las normas de construcci n, incluidas las  
locales. Consulte a las autoridades locales pertinentes antes de instalar este producto.  
La instalación del altavoz LT requiere el uso de productos de montaje de Bose® o de otro fabricante. Aunque Bose  
Corporation no se responsabiliza del diseño y el uso de sistemas de montaje de otros fabricantes, le proporcionamos la  
siguiente información sobre la instalación permanente de los altavoces Panaray LT:  
• Adquiera un sistema de montaje que provenga de un fabricante de confianza. Seleccione un diseño de sistema  
apropiado para el altavoz y el uso que pretenda darle.  
• Antes de utilizar sistemas de montaje personalizados, asegúrese de que un ingeniero profesional acreditado revise  
el diseño y la fabricación para garantizar la integridad estructural y la seguridad de la aplicación deseada.  
• Los puntos de sujeción roscados de la parte superior, la parte inferior y los laterales de cada altavoz cuentan con  
una rosca SAE de 3/8-16" con al menos 18 espirales utilizables.  
• Se recomienda el uso de arandelas de cierre o un pegamento de fijación concebido para el desmontaje manual  
(como Loctite 242) para proporcionar un montaje resistente a las vibraciones.  
• Utilice un cable de seguridad, conectado a la caja por separado, en un punto distinto de los puntos de unión del  
sistema de montaje y el altavoz que sustenten la carga. Esta práctica se recomienta aunque no lo requiera la  
normativa local. Si no está familiarizado con el propósito, uso y diseño adecuados de un cable de seguridad,  
consulte a un ingeniero cualificado o a un profesional de la instalación.  
• Los altavoces adicionales pueden colgarse por debajo del altavoz Panaray LT siempre y cuando:  
Utilice los 8 puntos de suspensión roscados de las partes superior e inferior para colgar los altavoces.  
El peso total de los altavoces suspendidos y del altavoz Panaray LT no excede una carga de trabajo máxima  
de:  
Altavoz 3202® III = 395 lb (179 kg)  
Altavoz 4402® III = 299 lb (135 kg)  
Altavoz 9402TM III = 261 lb (118 kg)  
Altavoz 9702® III = 381 lb (173 kg)  
Altavoz 6403 = 454 lb (205 kg)  
Altavoz 9403 = 454 lb (205 kg)  
Altavoz 6400 = 420 lb (190 kg)  
Altavoz 9400 = 420 lb (190 kg)  
Altavoz MB12 = 350 lb (158 kg)  
Altavoz MB24 = 520 lb (236 kg)  
PRECAUCIÓN: Utilice nicamente materiales clasificados. Las abrazaderas deber an ser SAE Grade 5 o ASTM  
designation A354, Grade BC m nimo. No utilice abrazaderas no clasificadas para el ensamblado del sistema de  
montaje, puesto que no hay forma de determinar sus propiedades f sicas. No utilice una abrazadera M10; aunque  
muy similar a una SAE 3/8-16’’, no son intercambiables. Las arandelas M10 pueden utilizarse en lugar de las  
arandelas de 3/8’’.  
PRECAUCIÓN: Las abrazaderas deber an apretarse mediante una llave dinamom trica para no superar los  
5,6 Newtons/metro. Si se aprieta en exceso la abrazadera, se podr a causar un da o irreparable a la caja y se  
crear a un ensamblado inseguro.  
PRECAUCIÓN: La abrazadera debe ser lo suficientemente larga para abarcar al menos 16 roscas del punto  
de sujeci n . El uso de una abrazadera demasiado corta no proporcionar una sujeci n adecuada y podr a  
desgarrrar las espirales de montaje, lo que conllevar a un ensamblado inseguro. Confirme que el ensamblado  
abarca al menos 16 roscas completas.  
PRECAUCIÓN: No intente modificar los puntos de sujeci n roscados. No intente volver a roscar los puntos de  
sujeci n para adaptarlos a otro tama o o tipo de rosca; de hacerlo, comprometer a la seguridad de la instalaci n,  
al tiempo que da ar a el altavoz de forma permanente.  
5
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Montage des enceintes Panaray® LT Série  
Instructions d’installation  
AVERTISSEMENT : Les enceintes Panaray® LT s rie III doivent tre fix es des supports ou d autres surfaces  
de montage, que vous les destiniez un usage permanent ou occasionnel. De telles installations, g n ralement  
en hauteur, risquent de provoquer des blessures en cas de d faillance du syst me de montage ou des supports de  
l enceinte. L installation du syst me de montage doit tre r alis e en conformit avec toutes les normes de  
construction applicables. Consultez les autorit s locales comp tentes avant d installer ce produit.  
L’installation de l’enceinte LT peut être effectuée avec des accessoires de montage Bose® ou tiers. Bien que Bose  
Corporation ne puisse être tenu responsable en cas de conception et d’utilisation inadaptées des systèmes de montage  
tiers, nous vous fournissons les informations et instructions suivantes relatives à l’installation permanente de vos  
enceintes Panaray LT :  
• Procurez-vous un système de montage auprès d’un fabricant renommé. Choisissez un système dont la conception  
est adaptée à votre enceinte et à son utilisation.  
• Avant d’utiliser un système de montage conçu par vos soins, faites vérifier sa conception et sa fabrication par un  
professionnel certifié afin de veiller à l’intégrité et à la sécurité de sa structure dans le cadre de l’utilisation prévue.  
• Les points de fixation filetés situés sur le sommet, le bas et les côtés de chaque enceinte possèdent un filetage SAE  
3/8-16" avec au moins 18 filetages utilisables.  
• Des rondelles de blocage ou un élément de blocage destiné à un démontage manuel (tel que Loctite 242) doivent  
être utilisés pour réaliser un assemblage résistant aux vibrations.  
• Fixez un câble de sécurité, attaché séparément au coffret de l’enceinte, en un point autre que les points de fixation  
du système de montage de l’enceinte. Cette mesure est recommandée, même si elle n’est pas imposée par la  
réglementation locale. Si vous connaissez mal la conception, l’utilisation et l’utilité d’un câble de sécurité, consultez  
un professionnel certifié ou un spécialiste des dispositifs de fixation.  
• Des enceintes supplémentaires peuvent être suspendues sous l’enceinte PanarayLT à condition que :  
La totalité des 8 points de fixation filetés situés au-dessus et  
au-dessous soient utilisés pour suspendre les enceintes.  
Le poids total des enceintes suspendues et de l'enceinte Panaray LT n'excède pas une charge de travail  
maximale de :  
Enceinte 3202® III = 395 lb (179 kg)  
Enceinte 4402® III = 299 lb (135 kg)  
Enceinte 9402III = 261 lb (118 kg)  
Enceinte 9702® III = 381 lb (173 kg)  
Enceinte 6403 = 454 lb (205 kg)  
Enceinte 9403 = 454 lb (205 kg)  
Enceinte 6400 = 420 lb (190 kg)  
Enceinte 9400 = 420 lb (190 kg)  
Enceinte MB12 = 350 lb (158 kg)  
Enceinte MB24 = 520 lb (236 kg)  
ATTENTION : Utilisez uniquement du mat riel appropri . Les l ments de fixation doivent tre conformes aux  
normes SAE classe 5 ou ASTM A354, classe BC au minimum. Les embouts de vissage ne portant pas de  
sp cification ne doivent pas tre utilis s pour r aliser l assemblage, car il est impossible de d terminer leurs  
propri t s physiques. N utilisez pas d crou M10. Bien que ce type d l ment de fixation soit tr s similaire un SAE  
3/8-16’’, ils ne sont pas interchangeables. Des rondelles M10 peuvent tre utilis es la place de rondelles de 3/8’’.  
ATTENTION : Les crous doivent tre serr s  
l aide d une cl dynamom trique pour ne pas exc der  
5,6 Newton-m tres. Si la force de serrage est trop importante, des dommages irr parables peuvent tre caus s  
au coffret de l enceinte et rendre l installation instable.  
ATTENTION : L crou doit tre suffisamment long pour utiliser au moins 16 filetages du point de fixation.  
L utilisation d un crou trop court g n re une force de suspension inad quate et risque d endommager les  
filetages, rendant ainsi l installation instable. V rifiez que votre installation utilise au moins 16 filetages complets.  
ATTENTION : Ne tentez pas de modifier les points de fixation filet s. Ne tentez pas de refaire le filetage des points  
de fixation pour l adapter un autre type ou une autre taille de filetage. Vous risqueriez de compromettre la  
s curit de l installation et d endommager irr m diablement l enceinte.  
6
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Montaggio dei diffusori Panaray® LT serie III  
Indicazioni per il montaggio  
AVVERTENZA: I diffusori Panaray® LT serie devono essere necessariamente fissati a staffe o superfici di  
montaggio per l utilizzo permanente o stagionale. Questo tipo di installazione, normalmente sospesa, implica il  
rischio di lesioni personali in caso di rottura del sistema di montaggio o dell ancoraggio del diffusore. L installazione  
del sistema di montaggio deve essere eseguita in conformit con tutte le norme per l edilizia applicabili, incluse le  
norme locali. Prima di installare il prodotto, chiedere informazioni all autorit locale preposta.  
L’installazione del diffusore LT richiede l’utilizzo di prodotti di montaggio Bose® o di produttori terzi. Bose Corporation non  
può essere ritenuta responsabile per la progettazione adeguata e l’utilizzo corretto dei sistemi di montaggio di produttori  
terzi. Di seguito sono esposte informazioni e indicazioni per l’installazione permanente dei diffusori Panaray LT, che le  
consigliamo di seguire:  
• Per il suo sistema di montaggio, si rivolga a un produttore di buona reputazione. Scelga un design adatto al  
diffusore scelto e all’uso che intende farne.  
• Prima di utilizzare un sistema di montaggio progettato su misura, si rivolga a un ingegnere per la revisione del  
progetto e della costruzione, che verifichi l’integrità strutturale e la sicurezza per l’applicazione di destinazione.  
• I punti di attacco filettati nelle parti superiore, inferiore e laterali dei diffusori hanno una filettatura SAE 3/8-16" con  
almeno 18 filetti utilizzabili.  
• Perché il gruppo assemblato sia resistente alle vibrazioni, è opportuno utilizzare fermadadi o un composto  
frenafiletti inteso per lo smontaggio manuale (ad esempio  
Loctite 242).  
• È opportuno utilizzare un cavo di sicurezza fissato separatamente al cabinet, in un punto non in comune con i punti  
di attacco portanti del sistema di montaggio al diffusore. Questa procedura è consigliata anche se non è richiesta  
dalle normative locali. Se è poco pratico della progettazione, dell’utilizzo e dello scopo di un cavo di sicurezza, si  
rivolga a un ingegnere o a un professionista esperto di impianti sospesi.  
• È possibile sospendere sotto al diffusore Panaray LT diffusori aggiuntivi, a condizione che:  
Per appendere e sospendere i diffusori vengano impiegati tutti e 8 i punti di attacco filettati situati nella parte  
superiore e inferiore del cabinet.  
Il peso complessivo dei diffusori sospesi e del diffusore Panaray LT non supera un carico limite di lavoro di:  
Diffusore 3202® III = 395 lb (179 kg)  
Diffusore 4402® III = 299 lb (135 kg)  
Diffusore 9402III = 261 lb (118 kg)  
Diffusore 9702® III = 381 lb (173 kg)  
Diffusore 6403 = 454 lb (205 kg)  
Diffusore 9403 = 454 lb (205 kg)  
Diffusore 6400 = 420 lb (190 kg)  
Diffusore 9400 = 420 lb (190 kg)  
Diffusore MB12 = 350 lb (158 kg)  
Diffusore MB24 = 520 lb (236 kg)  
ATTENZIONE: Utilizzare solo ferramenta graduata. I dispositivi di fissaggio devono essere SAE grado 5 o ASTM  
A354, grado BC minimo. Ø sconsigliabile utilizzare viti non marcate per l assemblaggio del sistema di montaggio,  
poich non c modo di determinarne le propriet fisiche. Non utilizzare fissaggi M10; sebbene siano molto simili ai  
SAE 3/8-16’’, non sono intercambiabili. Le rondelle da 3/8’’ possono essere sostituite da rondelle M10.  
ATTENZIONE: II dispositivi di fissaggio vanno serrati con una coppia non superiore a 5,6 Newton/metro.  
Serrare in modo eccessivo i dispositivi di fissaggio pu provocare danni irreparabili al cabinet, inoltre  
l assemblaggio non sar sicuro.  
ATTENZIONE: Il dispositivo di fissaggio deve essere abbastanza lungo da impegnare almeno 16 filetti del punto  
di attacco. Se il dispositivo di fissaggio troppo corto, non offre una potenza di ritegno sufficiente e pu spanare i  
filetti, determinando l insicurezza dell assemblaggio. Verificare che siano impegnati almeno 16 filetti.  
ATTENZIONE: Non tentare di modificare i punti di attacco filettati. Non tentare di rifilettare i punti di attacco per  
adattarli ad altri tipi o dimensioni di filettatura; ci compromette la sicurezza dell installazione e danneggia in modo  
irreparabile il diffusore.  
7
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Veiligheidsinformatie  
Montagerichtlijnen  
WAARSCHUWING: De Panaray® LT Series luidsprekers moeten aan beugels of andere montage-oppervlakken  
worden bevestigd voor permanent of tijdelijk gebruik. Dergelijke montages, vooral aan bijv. plafonds kunnen leiden  
tot persoonlijk letsel als het montagesysteem of de luidsprekerbevestiging het begeeft. Het montagesysteem moet  
worden ge nstalleerd in overeenstemming met alle toepasselijke bouwverordeningen en plaatselijke reglementen.  
Neem contact op met de juiste plaatselijke overheidsinstanties voordat u dit product installeert.  
Het gebruik van montageproducten van Bose® of van andere fabrikanten is vereist bij het installeren van de LT-luidspreker.  
Alhoewel Bose Corporation niet verantwoordelijk is voor het juiste ontwerp en gebruik van montagesystemen die niet door  
Bose zijn gemaakt, bieden wij wel de volgende informatie en richtlijnen voor het permanent installeren van uw Panaray LT-  
luidsprekers  
• Zorg dat u het montagesysteem aanschaft bij een betrouwbare fabrikant. Selecteer een systeemontwerp dat  
geschikt is voor uw luidspreker en het bestemde gebruik ervan.  
• Voordat u een speciaal ontworpen montagesysteem gebruikt, dient u het ontwerp en de constructie eerst te laten  
beoordelen door een erkende technicus om na te gaan of het structureel integer en veilig is voor de bestemde  
toepassing.  
• De bedrade bevestigingspunten op de boven- en onderkant en op de zijkanten van elke luidspreker hebben een  
SAE-draad van 3/8-16" met minstens 18 bruikbare draden.  
• Borgringen of een compound bestemd voor demontage met de hand (zoals Loctite 242) dienen gebruikt te worden  
om de montage bestand te maken tegen trillingen.  
• Gebruik een veiligheidskabel, die afzonderlijk op de kast is bevestigd, op een ander punt dan de lastdragende  
punten van het montagesysteem naar de luidspreker. Dit is raadzaam zelfs als het niet vereist is door plaatselijke  
reglementen. Als u niet bekend bent met het juiste ontwerp, gebruik en doel van een veiligheidskabel, dient u een  
erkende technicus te raadplegen.  
• Er kunnen nog extra luidsprekers onder de Panaray LT-luidspreker worden opgehangen mits:  
Alle 8 bedrade hangpunten op de boven- en onderkant worden gebruikt om de luidsprekers op te hangen.  
Het totale gewicht van de opgehangen luidsprekers en de Panaray LT-luidspreker mag de  
werkbelastingslimiet niet overschrijden:  
3202® III luidspreker = 395 lb (179 kg)  
4402® III luidspreker = 299 lb (135 kg)  
9402III luidspreker = 261 lb (118 kg)  
9702® III luidspreker = 381 lb (173 kg)  
6403 luidspreker = 454 lb (205 kg)  
9403 luidspreker = 454 lb (205 kg)  
6400 luidspreker = 420 lb (190 kg)  
9400 luidspreker = 420 lb (190 kg)  
MB12 luidspreker = 350 lb (158 kg)  
MB24 luidspreker = 520 lb (236kg)  
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend hardware van de juiste classificatie. De bevestigingen moeten minimaal  
voldoen aan SAE klasse 5 of ASTM benaming A354, klasse BC. Niet-gemarkeerde machinebevestigingen mogen  
niet worden gebruikt voor het montagesysteem aangezien er geen manier is om hun fysieke eigenschappen te  
bepalen. Gebruik geen M10-bevestiging; alhoewel deze erg lijken op een SAE 3/8-16’’, zijn ze niet verwisselbaar.  
M10-ringen mogen worden gebruikt i.p.v. ringen van 3/8’’.  
WAARSCHUWING: De bevestigingen moeten worden aangedraaid met een torsie van niet meer dan  
5,6 Newton-meter. Als u de bevestigingen te stevig aandraait kan dit leiden tot onherstelbare schade aan  
de kast en een onveilige montage.  
WAARSCHUWING: De bevestiging moet lang genoeg zijn om minstens 16 draden te pakken van het  
bevestigingspunt. Als u een bevestiging gebruikt die niet lang genoeg is, heeft deze onvoldoende hechtkracht  
en kunnen de montagedraden doldraaien waardoor de montage onveilig wordt. Controleer of minstens 16 volle  
draden in uw montage worden gebruikt.  
WAARSCHUWING: Probeer de bedrade bevestigingspunten niet te wijzigen. Probeer de bevestigingspunten niet  
opnieuw te voorzien van schroefdraad om tegemoet te komen aan een ander formaat of type draad. Hierdoor  
wordt de veiligheid van de installatie in gevaar gebracht en dit kan permanente schade aan uw luidspreker  
toebrengen.  
8
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Montera Panaray® LT serie III högtalare  
Monteringsanvisningar  
VARNING: Panaray® LT serie III h gtalare m ste f stas p konsoler eller annan monteringsanordning som  
r avsedd f r stadigvarande bruk. S dan montering, som t.ex. vid montering h gt upp, kan inneb ra risk  
f r personskada om antingen monteringssystemet eller h gtalarens f sten g r s nder. Installation av  
monteringssystemet m ste utf ras i enlighet med alla till mpliga byggf rordningar inklusive lokala f rordningar.  
Kontakta ber rd lokal myndighet innan du installerar produkten.  
För installation av LT-högtalare kan monteringsprodukter från Bose® eller andra tillverkare användas. Bose Corporation  
kan inte hållas ansvarigt för att monteringssystem från andra tillverkare är korrekt utformade samt används på rätt sätt,  
men vi erbjuder följande information och anvisningar för permanent installation av dina Panaray LT-högtalare:  
• Använd monteringssystem från en pålitlig tillverkare. Välj ett system som fungerar med den högtalare du har valt och  
som passar för avsedd användning.  
• Innan du använder ett specialanpassat monteringssystem bör du låta en auktoriserad konstruktör granska  
utformning och tillverkning för att säkerställa att det är stadigt och säkert för det avsedda ändamålet.  
• De gängade fästpunkterna ovanpå, under och på sidorna av högtalaren har en  
SAE 3/8-16" gänga med åtminstone 18 användbara gängor.  
• Låsbrickor eller gänglåsning avsedd för manuell demontering (som t.ex. Loctite 242) bör användas för att få en  
montering som klarar vibrationer.  
• Använd en säkerhetslina (separat monterad i högtalarlådan) som fästs vid en annan punkt än de för  
monteringssystemet bärande fästpunkterna för högtalaren. Detta rekommenderas även om det inte krävs enligt de  
lokala föreskrifterna. Om du inte har kunskap om korrekt utformning, användning och ändamål för en säkerhetslina  
bör du kontakta en auktoriserad konstruktör eller professionell montör.  
• Ytterligare högtalare kan hängas under Panaray LT-högtalaren under förutsättning att:  
den utnyttjar alla 8 gängade fästpunkterna på ovansidan och undersidan vid upphängningen av högtalarna.  
den totala vikten för de upphängda högtalarna och Panaray LT-högtalaren inte överskrider  
belastningsgränsen på:  
3202® III högtalare = 395 lb (179 kg)  
4402® III högtalare = 299 lb (135 kg)  
9402III högtalare = 261 lb (118 kg)  
9702® III högtalare = 381 lb (173 kg)  
6403 högtalare = 454 lb (205 kg)  
9403 högtalare = 454 lb (205 kg)  
6400 högtalare = 420 lb (190 kg)  
9400 högtalare = 420 lb (190 kg)  
MB12 högtalare = 350 lb (158 kg)  
MB24 högtalare = 520 lb (236 kg)  
VARNING: Anv nd endast klassificerade monteringsdon. F stenas h llfasthetsklass b r vara SAE Grade 5 eller  
ASTM A354, Grade BC som minimum. Omarkerade f stdon b r inte anv ndas f r monteringssystem eftersom  
det inte finns n got s tt att avg ra deras fysiska egenskaper. Anv nd inte M10-f stdon. ven om de r snarlika  
SAE 3/8-16’’, r de inte utbytbara. M10-l sbricker kan anv ndas i st llet f r  
3/8’’ l sbrickor.  
VARNING: F stdon b r dras t med ett vridmoment som inte verstiger 5,6 Newtonmeter. verdragning av  
f stdon kan resultera i irreparabel skada p h gtalarl dan och leda till en os ker montering.  
VARNING: F stdonet b r vara s l ngt att minst 16 g ngor utnyttjas av f stpunkterna . F stdon som r f r  
korta ger inte tillr cklig h llfasthet och kan f rst ra g ngorna, vilket resulterar i en os ker montering. Kontrollera att  
minst 16 hela g ngor utnyttjas i monteringen.  
VARNING: F rs k inte ndra de g ngade f stpunkterna. F rs k inte g nga om f stpunkterna f r att de ska passa  
n gon annan g ngstorlek eller g ngtyp. Det kan leda till att installationen blir os ker och att h gtalaren skadas.  
9
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Hanging Panaray® LT Series III Loudspeakers  
B. Insert 4 shoulder eye bolts  
A. Remove placeholder bolts  
A. Fjern bolte  
B. Indsæt fire ansatsøjebolte  
A. Entfernen Sie die Platzhal-  
terschrauben  
B. Fügen Sie die 4 Ring-  
schrauben (nach DIN 580) ein  
A. Retire los tornillos de  
fijación  
B. Inserte los cuatro tornillos de  
argolla  
A. Retirez les capuchons  
B. Insérez 4 boulons à œil à  
embase  
A. Rimuovere i bulloni segna-  
posto  
B. Inserire 4 bulloni ad occhio  
con collare  
A. Verwijder de bouten die als  
plaatshouder dienen  
A. Ta bort skruvarna  
B. Breng de 4 borstoogbouten  
aan  
B. Sätt i fyra skruvöglor  
Preparing Your Panaray® LT Loudspeaker For Hanging  
WARNING: Read and follow all safety guidelines on page 2 prior to installation of your Panaray LT  
loudspeaker. If you have not read page 2 completely, please do so now.  
The LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 and MB24 loudspeakers have a total  
of 16 inserts located on each cabinet (see pages 25-27, and 29-31 for insert locations). Use only these 16 inserts  
for mounting or suspending the loudspeakers.  
WARNING: Do not attach, mount, or rig hardware to a location other than the 16 inserts; doing so may cause the  
loudspeaker to hang unsafely. Do not hang the loudspeakers from the handles.  
To install the Panaray LT loudspeaker, rst remove the placeholder bolts at the top of the speaker cabinet using a 7/32" hex  
drive wrench. Next, insert the 4 shoulder eye bolts with a thread-locking compound. Tighten to 20-25 pounds/inch  
(2.26-2.82 Newton-meters).  
Sådan forbereder du Panaray LT-højttaleren til ophængning  
ADVARSEL! L s og f¿lg alle sikkerhedsforskrifter p side 3, inden du installerer Panaray LT-h¿jttaleren. L s  
side 3 nu, hvis du ikke allerede har gjort det.  
LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 og MB24-højttalerne har 16 huller  
i hvert kabinet (se side 25-27, 29-31 for placeringen af hullerne). Brug kun disse 16 huller til at montere eller  
hænge højttalerne.  
ADVARSEL! Du skal ikke fastg¿re eller montere hardware til et andet sted end de 16 huller, da dette kan medf¿re  
at h¿jttaleren h nger usikkert. H ng ikke h¿jttalerne i h ndtagene.  
Når du skal installere Panaray LT-højttaleren, skal du først fjerne boltene i toppen af højttalerkabinettet med en 7/32" seks-  
kantnøgle. Dernæst skal du indsætte de fire ansatsøjebolte med et gevindlåsende materiale. Stram til 2,26-2,82 Nm.  
10  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Hanging Panaray® LT Series lll Loudspeakers  
Vorbereitung für die Wandmontage des Panaray® LT-Lautsprechers  
WARNUNG: Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf Seite 4, bevor Sie mit der Installation des  
Panaray® LT-Lautsprechers beginnen. Lesen Sie alle Angaben auf der Seite 4 vollst ndig durch.  
An jeder Box der Lautsprecher LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 und MB24  
befinden sich 16 Montagelöcher (Lage siehe S. 25-27, 29-31). Benutzen Sie zur Montage oder zum Aufhängen  
der Lautsprecher nur die vorgegebenen 16 Montagelöcher.  
WARNUNG: Befestigen Sie Zubeh rteile nur an den 16 dazu vorgesehenen Montagel chern, damit die  
Lautsprecher sicher an der Wand montiert sind. H ngen Sie die Lautsprecher nicht an den Griffen auf.  
Entfernen Sie die Platzhalterschrauben auf der Oberseite der Box mit Hilfe eines 7/32" Sechskantschlüssels, bevor Sie den  
Panaray LT-Lautsprecher installieren. Fügen Sie nun die 4 Ringschrauben (nach DIN 580) zusammen mit einer Schrauben-  
sicherung ein. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 2,26 bis zu 2,82 Nm fest.  
Preparación del altavoz Panaray LT para su colocación  
ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la p gina 5 antes de instalar el altavoz  
Panaray LT. Si a n no ha consultado la p gina 5, h galo ahora.  
Los altavoces LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 y MB24 tienen un total de  
16 piezas accesorias colocadas en cada caja (consulte las págs. 25-27, 29-31 para ver la ubicación de las piezas  
accesorias). Utilice estas 16 piezas accesorias únicamente para montar o colgar los altavoces.  
ADVERTENCIA: Coloque o conecte los elementos f sicos pertinentes nicamente en las 16 piezas accesorias;  
de lo contrario el altavoz podr a colgar de forma inestable. No cuelgue los altavoces de las asas.  
Para instalar el altavoz Panaray LT, retire antes los tornillos de fijación de la parte superior de la caja del altavoz mediante  
un destornillador hexagonal de 7/32". A continuación, inserte los cuatro tornillos de argolla con pegamento de fijación.  
Apriete a 2.26-2.82 Newtons/metro  
Préparation de la fixation de votre enceinte Panaray LT  
AVERTISSEMENT : Lisez et appliquez toutes les instructions de s curit figurant page 6 avant de proc der  
l installation de votre enceinte Panaray LT. Si vous n avez pas lu la page 6 dans sa totalit , veuillez le faire  
maintenant.  
Les enceintes LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 et MB24 comportent un  
total de 16 trous situés sur chaque coffret (voir page 25-27, 29-31 pour connaître leur emplacement). Utilisez  
uniquement ces 16 trous pour monter ou suspendre les enceintes.  
AVERTISSEMENT : N attachez pas, ne montez pas ou ne fixez pas du mat riel un emplacement diff rent de  
ces 16 trous, car l enceinte risquerait d tre suspendue de fa on dangereuse. Ne suspendez pas les enceintes par  
leurs poign es.  
Pour installer l’enceinte Panaray LT, commencez par retirer les capuchons situés sur le dessus du coffret de l’enceinte à  
l’aide d’une clé hexagonale 7/32". Insérez ensuite les 4 boulons à œil à embase avec un élément de blocage de filetage.  
Serrez à une pression de 2,26 à 2,82 Newton/m tre.-  
11  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Hanging Panaray® LT Series III Loudspeakers  
Preparazione del diffusore Panaray® LT per il montaggio sospeso  
AVVERTENZA: Prima dell installazione del diffusore Panaray® LT leggere e seguire le indicazioni sulla sicurezza a  
pagina 7. Se non ha ancora letto completamente la pagina 7, lo faccia adesso.  
Sui cabinet dei diffusori LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 e MB24 sono  
presenti 16 inserti (per le posizioni degli inserti, consulti le pagine 25-27, 29-31). Utilizzi esclusivamente questi 16  
inserti per il montaggio dei diffusori.  
AVVERTENZA: Non fissare, montare o assemblare hardware in punti diversi dai 16 inserti; in caso contrario il  
diffusore non risulter fissato in modo sicuro. Non appendere i diffusori dalle maniglie.  
Per installare il diffusore Panaray LT, rimuovere i bulloni segnaposto nella parte superiore della cassa utilizzando una chi-  
ave esagonale da 7/32". Successivamente, inserire i 4 bulloni ad occhio con collare con un composto frenafiletti. Serrare a  
2,26-2,82 Newton/metro.  
Uw Panaray LT luidspreker voorbereiden om op te hangen  
WAARSCHUWING: Lees en volg alle veiligheidsrichtlijnen op pagina 8 alvorens u uw Panaray LT luidspreker  
installeert. Als u pagina 8 nog niet hebt doorgelezen, dient u dat nu te doen.  
De LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 en MB24 luidsprekers hebben in totaal  
16 inzetstukken op elke kast (zie pag. 25-27, 29-31 voor de locaties van deze inzetstukken). U mag alleen deze 16  
inzetstukken gebruiken om de luidsprekers te monteren of op te hangen.  
WAARSCHUWING: Bevestig, monteer of installeer de hardware niet op een andere plaats dan deze hiervoor  
bestemde 16 inzetstukken. Als u dit toch doet kan de luidspreker onveilig worden opgehangen. Hang de  
luidsprekers niet aan de handgrepen op.  
Verwijder eerst de bouten die als plaatshouder dienen boven op de luidsprekerkast om de Panaray LT luidsprekers te  
installeren en gebruik hiervoor een geschikte 7/32" zeskantsleutel. Breng vervolgens de 4 borstoogbouten aan met een  
draadvastzettende compound. Aandraaien tot 2,26-2,82 Newton/meter.  
Förbereda din Panaray LT-högtalare för upphängning  
VARNING: L s och f lj alla s kerhetsanvisningar p sidan 9 innan du installerar Panaray LT h gtalare. Om du inte  
redan har l st hela sidan 9 b r du g ra det nu.  
Högtalarna LT3202® III, 4402® III, 9402III, 9702® III, 6400, 9400, 6403, 9403, MB12 och MB24 har totalt 16 hål på  
varje högtalarlåda (se sid. 25-27, 29-31 för placeringen). Använd endast dessa 16 fästhål vid montering eller  
upphängning av högtalarna.  
VARNING: F st eller montera inte f stdon p annan plats n de 16 f sth len. Resultatet kan d bli att h gtalaren  
h nger os kert. H ng inte upp h gtalarna i handtagen.  
När du ska installera Panaray LT-högtalaren ska du först ta bort skruvarna ovanpå högtalarlådan med en 7/32"-hylsnyckel.  
Nästa steg är att sätta i de fyra skruvöglorna med en gänglåsning. Dra åt till 2,26-2,82 Newtonmeter.  
12  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
Internal Loudspeaker Configuration  
Panaray® loudspeakers ship in passive configuration. Each loudspeaker is fitted with a selectable internal  
crossover which allows you to change the configuration from passive to bi-amped or bi-amped dual mid-range  
(LT3202® III loudspeaker only). To change your crossover mode follow the steps listed below.  
Note: There are no passive components in line when bi-amp or bi-amp dual mid-range configurations are  
selected.  
Intern højttalerkonfiguration  
Panaray®-højttalere sendes i passiv konfiguration. Hver højttaler er udstyret med en valgbar intern crossover, der  
gør det muligt at ændre konfigurationen fra passiv til bi-amp eller bi-amp dobbelt mellemtone (kun LT3202® III).  
Hvis du vil ændre crossover-funktionen, skal du følge nedenstående trin  
Note: Der er ingen passive komponenter in-line, n r konfigurationerne bi-amp eller bi-amp dobbelt mellemtone er  
valgt.  
Interne Lautsprecherkonfiguration  
Die Panaray® Lautsprecher werden im Passiv-Modus geliefert. Jeder Lautsprecher besitzt eine konfigurierbare,  
interne Steckbrücke, mit der man den Bi-Amp-Modus mit separierten Mitteltönern oder den Bi-Amp-Modus mit  
einzeln separierten Mitteltönern (nur beim LT3202® III) einstellen kann. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um  
den Konfiguration zu ändern.  
Hinweis: Bei der Auswahl der Bi-Amp-Modi sind keine passiven Komponenten parallelgeschaltet.  
Conguración interna de los altavoces  
Los altavoces Panaray® se envían con un una configuración pasiva. Cada altavoz está equipado con un  
separador de frecuencias regulable que permite cambiar la configuración de pasiva a frecuencia media  
biamplificada o biamplificada dual (sólo para LT3202® III). Para cambiar el modo del separador de frecuencias,  
siga los pasos que se indican a continuación.  
Nota: No hay componentes pasivos alineados cuando se selecciona la configuraci n de frecuencia media  
biamplificada o biamplificada dual.  
Conguration interne de l’enceinte  
Les enceintes Panaray® sont livrées dans une configuration passive. Chaque enceinte est équipée d’un filtre  
interne sélectionnable qui vous permet de modifier la configuration du mode passif vers le mode bi-amplifié  
ou le mode bi-amplifié à double médium (LT3202® III uniquement). Pour modifier le mode de filtrage, procédez  
comme suit.  
Remarque : Il n y aucun composant passif en s rie lorsque les configurations bi-amplifi e ou bi-amplifi e  
double m dium sont s lectionn es.  
Congurazione interna dei diffusori  
I diffusori Panaray® vengono forniti in configurazione passiva. Ogni diffusore è dotato di un crossover interno  
selezionabile, che consente di scegliere la configurazione fra passivo, biamplificato e dual midrange biamplificato  
(solo LT3202® lll). Per modificare la modalità di crossover, segua le indicazioni riportate sotto.  
Nota: In configurazione biamplificato e dual midrange biamplificato non sono presenti componenti passivi in linea.  
13  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
Interne luidsprekerconfiguratie  
Panaray® luidsprekers worden verzonden in een passieve configuratie. Elke luidspreker is uitgerust met een  
selecteerbare interne cross-over waarmee u de configuratie van passief naar bi-amp of bi-amp dual mid-range  
(uitsluitend LT3202® III) kunt veranderen. Volg onderstaande stappen om de cross-overmodus te veranderen.  
Opmerking: Er zijn geen passieve componenten in-line wanneer de configuraties bi-amp of bi-amp dual mid-  
range zijn geselecteerd.  
Intern högtalarkonfiguration  
Panaray®-högtalarna levereras med passiv konfiguration. Varje högtalare är utrustad med ett valbart internt  
delningsfilter, vilket gör att du kan ändra konfiguration från passiv till dubbelförstärkning eller dubbelförstärkning  
med två mellanregister (endast LT3202® III). Följ stegen nedan när du vill ändra övergångsläge.  
Obs! Det finns inga passiva komponenter n r n gon av konfigurationerna dubbelf rst rkning eller  
dubbelf rst rkning med tv mellanregister har valts.  
To configure your LT9702® III, 9402III, or 4402® III speaker:  
Sådan kongurerer du LT9702® III, 9402III eller 4402® III højttaleren:  
So kongurieren Sie die Lautsprecher LT9702® III, 9402III oder 4402® III:  
Para configurar el altavoz LT9702® III, 9402III ó 4402® III:  
Pour configurer votre enceinte LT9702® III, 9402III ou 4402® III:  
Per congurare il diffusore LT9702® III , 9402III o 4402® III:  
Ga als volgt te werk om uw L 9702® III, 9402III of 4402® III-luidspreker te configureren:  
Så här kongurerar du högtalarna LT9702® lll, 9402lll och 4402® lll:  
2. Remove connector from the passive  
position.  
3. Place in the bi-amped position.  
1. Remove the rear connector plate.  
1. Fjern den bageste konnektorplade.  
3. Placer den i positionen for bi-amp.  
2. Fjern konnektoren fra den passive  
position.  
1. Entfernen Sie die Anschlussplatte auf  
der Rückseite der Box.  
3. Ziehen Sie die Steckbrücke in den  
Anschluss für den Bi-Amp Modus.  
2. Ziehen Sie die Steckbrücke aus dem  
Anschluss für den Passiv-Modus heraus.  
1. Retire la placa trasera del conector.  
1. Retirez la plaque de connexion arrière.  
3. Colóquelo en la posición  
biamplificada.  
2. Retire el conector de la posición pasiva.  
3. Placez-le en position bi-amplifiée.  
2. Retirez le connecteur actuellement en  
position passive.  
1. Smontare la piastra del connettore  
posteriore.  
3. Metterlo nella posizione  
“biamplificato”.  
2. Spostare il connettore dalla posizione  
“passivo”.  
1. Verwijder het aansluitingsplaatje  
op de achterkant.  
3. Plaats hem in de stand bi-amp.  
2. Neem de connector uit de passieve stand.  
2. Ta bort kontakten från passivt läge.  
3. Placera den i dubbelförstärkarläge.  
1. Ta bort den bakre anslutningsplattan.  
14  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
To reconfigure your LT3202® III loudspeaker (only):  
Sådan rekongurerer du LT3202® III højttaleren (kun denne model):  
So kongurieren Sie den Lautsprecher LT3202® III neu:  
Para volver a congurar el altavoz LT3202® III (exclusivamente):  
Pour reconfigurer votre enceinte LT3202® III (uniquement) :  
Per riconfigurare il diffusore LT3202® III (solo):  
Ga als volgt te werk om (uitsluitend) uw LT3202® III luidspreker te configureren:  
Så här kongurerar du om din LT3202® III högtalare (endast):  
1. Remove the rear panel.  
1. Fjern bagpanelet.  
1. Entfernen Sie die Rückwand.  
1. Retire el panel trasero.  
1. Retirez le panneau arrière.  
1. Smontare il pannello posteriore.  
1. Verwijder het achterpaneel.  
1. Ta bort den bakre panelen.  
2. Pull out the connector from the passive position.  
2. Træk konnektoren ud fra den passive position..  
2. Ziehen Sie die Steckbrücke aus dem Anschluss für den  
Passiv-Modus heraus.  
2. Retire el conector de la posición pasiva.  
2. Retirez le connecteur actuellement en position passive.  
2. Togliere il connettore dalla posizione “passivo”.  
2. Trek de connector uit de passieve stand.  
2. Dra ut kontakten ur det passiva läget.  
3. Place in the bi-amped position.  
3. Placer den i positionen for bi-amp.  
3. Stecken Sie die Steckbrücke in den Anschluss für  
den Bi-Amp-Modus.  
3. Colóquelo en la posición biamplificada.  
3. Placez-le en position bi-amplifiée.  
3. Metterlo nella posizione “biamplificato”.  
3. Plaats hem in de stand bi-amp.  
3. Placera den i dubbelförstärkarläge.  
15  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
4. Or, place in the bi-amped dual mid-range position.  
4. Eller placer den i positionen for bi-amp dobbelt mellemtone.  
4. Alternativ stecken Sie die Steckbrücke in den Anschluss für  
den Bi-Amp-Modus mit einzeln separierten Mitteltönern.  
4. También puede colocarlo en la posición de frecuencia media  
biamplificada dual.  
4. Ou placez-le en position bi-amplifiée à double médium.  
4. Oppure, metterlo nella posizione “dual midrange biamplificato”  
4. U kunt hem ook in de stand bi-amp dual midrange plaatsen.  
4. Alternativt placerar du den i läget dubbelförstärkning med två  
mellanregister.  
16  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
To Congure Your LT 6403 or LT 9403 Full Range Loudspeaker  
1. Remove the rear connector plate.  
1. Fjern den bageste konnektorplade.  
1. Entfernen Sie die Anschlussplatte auf der Rückseite der Box  
1. Retire la placa trasera del conector.  
1. Retirez la plaque de connexion arrière.  
1. Smontare la piastra del connettore posteriore.  
1. Verwijder het aansluitingsplaatje op de achterkant.  
1. Ta bort den bakre anslutningsplattan.  
2. Remove the connector from the passive position.  
2. Fjern konnektoren fra den passive position.  
2. Ziehen Sie die Steckbrücke aus dem Anschluss für  
den Passiv-Modus heraus.  
2. Retire el conector de la posición pasiva.  
2. Retirez le connecteur actuellement en position passive.  
2. Spostare il connettore dalla posizione “passivo.  
2. Neem de connector uit de passieve stand.  
2. Ta bort kontakten från passivt läge.  
3. Place in the bi-amped position.  
3. Placer den i positionen for bi-amp.  
3. Ziehen Sie die Steckbrücke in den Anschluss  
für den Bi-Amp Modus.  
3. Colóquelo en la posición biamplificada.  
3. Placez-le en position bi-amplifiée.  
3. Metterlo nella posizione “biamplificato”.  
3. Plaats hem in de stand bi-amp.  
3. Placera den i dubbelförstärkarläge.  
17  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
Internal Configuration  
Bose® Panaray® LTMB24 modular bass loudspeakers ship in parallel configuration. Each loudspeaker allows you to  
change the configuration from parallel to discrete. To change your mode follow the steps listed below.  
Intern højttalerkonfiguration  
Interne stikforbindelser Panaray LT MB24-højttaleren leveres med parallel stikforbindelse. På hver højttaler er der  
mulighed for at vælge adskilt stikforbindelse. Hvis du ønsker at ændre fra parallel forbindelse til adskilt skal du følge  
nedenstående fremgangsmåde  
Interne Lautsprecherkonfiguration  
Die Panaray® Lautsprecher werden im Parallel-Modus geliefert. Jeder Lautsprecher besitzt eine konfigurierbare, interne  
Steckbrücke, mit der man den Parallel-Modus oder den Diskret-Modus einstellen kann. Führen Sie die folgenden Schritte  
aus, um den Konfiguration zu ändern.  
Conguración interna de los altavoces  
Los altavoces de graves modulares Panaray® LT MB24 se envían en configuración paralela. Cada altavoz permite cambiar  
la configuración de paralela a discreta . Para cambiar el modo siga los pasos que se indican a continuación.  
Conguration interne de l’enceinte  
Les enceintes Panaray® sont livrées dans une configuration parallèle. Chaque enceinte interne sélectionnable qui vous  
permet de modifier la configuration du mode parallèle vers le mode inserts. Pour modifier le mode, procédez comme suit.  
Congurazione interna dei diffusori  
I diffusori Panaray® vengono forniti in configurazione parallelo. Ogni diffusore è dotato di un crossover interno selezion-  
abile, che consente di scegliere la configurazione fra parallelo e discreto. Per modificare la modalità di crossover, segua le  
indicazioni riportate sotto.  
Interne luidsprekerconfiguratie  
Panaray® luidsprekers worden verzonden in een parallel configuratie. Elke luidspreker is uitgerust met een selecteerbare  
interne cross-over waarmee u de configuratie van parallel naar apart kunt veranderen. Volg onderstaande stappen om de  
cross-overmodus te veranderen.  
Intern högtalarkonfiguration  
Panaray®-högtalarna levereras med parallell konfiguration. Varje högtalare är utrustad med ett valbart internt delningsfilter,  
vilket gör att du kan ändra konfiguration från parallell till diskret. Följ stegen nedan när du vill ändra övergångsläge.  
18  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
To Congure Your LTMB24 Modular Bass Loudspeaker:  
Sådan kongurerer du LTMB24 højttaleren:  
So kongurieren Sie die Lautsprecher LTMB24:  
Para configurar el altavoz LTMB24:  
Pour configurer votre enceinte LTMB24:  
Per congurare il diffusore LTMB24:  
Ga als volgt te werk om uw LTMB24-luidspreker te configureren:  
Så här kongurerar du högtalarna LTMB24  
1. Remove the rear connector plate.  
1. Fjern den bageste konnektorplade.  
1. Entfernen Sie die Anschlussplatte auf der  
Rückseite der Box  
1. Retire la placa trasera del conector.  
1. Retirez la plaque de connexion arrière.  
1. Smontare la piastra del connettore posteriore.  
1. Verwijder het aansluitingsplaatje op de achterkant.  
1. Ta bort den bakre anslutningsplattan.  
2. Remove connector from the parallel position.  
2. Fjern konnektoren fra den parallel position.  
2. Ziehen Sie die Steckbrücke aus dem  
Anschluss für den Parallel-Modus heraus.  
2. Retire el conector de la posición paralela.  
2. Retirez le connecteur actuellement en  
position parallèle.  
2. Spostare il connettore dalla posizione  
“parallelo”.  
2. Neem de connector uit de parallel stand.  
2. Ta bort kontakten från parallell läge.  
19  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Internal Loudspeaker Configuration  
3. Place in the discrete position.  
3. Placer stikket i position adskilt forbindelse.  
3. Ptecken Sie die Steckbrücke in den Anschluss für  
den Diskret-Modus.  
3. Colóquelo en la posición discreta.  
3. Placez-le en position inserts.  
3. Metterlo nella posizione “discreto”.  
3. Plaats hem in de stand apart.  
3. Placera den i diskre.  
20  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Technical/Teknisk/Technische Daten/Aspectos técnicos/Informations techniques/  
Dati tecnici/Technisch/Technical  
LT 9702® III, 9402III and 4402® III Mid/High Loudspeakers  
Wiring Schematic  
Ledningsføring  
Anschluss-Schema  
Esquema del cableado  
Schéma de câblage  
Schemi di cablaggio  
Bedradingsschema  
Kabeldiagram  
passive  
mode passif  
passivo  
passief  
passiv  
Passiv-Modus  
pasiva  
passiv  
bi-amp  
mode bi-amplifié  
bi-amp  
bi-amp  
Bi-Amp-Modus  
biamplifiacada  
bi-amp  
dubbelförstärkning  
LT 3202® III Mid/High Loudspeaker  
passive  
mode passif  
passivo  
passief  
passiv  
Passiv-Modus  
pasiva  
passiv  
bi-amp  
mode bi-amplifié  
bi-amp  
bi-amp  
Bi-Amp-Modus  
biamplifiacada  
bi-amp  
dubbelförstärkning  
bi-amp dual mid-range  
bi-amp dobbelt mellemtone  
Bi-Amp-Modus (einzeln separierte Mitteltöner)  
frecuencia media biamplificada dual  
mode bi-amplifié à double médium  
Dual midrange biamplificato  
bi-amp dual mid-range  
dubbelförstärkning, två mellanregister  
21  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Technical/Teknisk/Technische Daten/Aspectos técnicos/Informations techniques/  
Dati tecnici/Technisch/Technical  
LT 6403 and LT 9403 Full Range Loudspeakers  
Wiring Schematic  
Ledningsføring  
passive  
mode passif  
passivo  
passief  
passiv  
Passiv-Modus  
pasiva  
Anschluss-Schema  
Esquema del cableado  
Schéma de câblage  
Schemi di cablaggio  
Bedradingsschema  
Kabeldiagram  
passiv  
Wiring Schematic  
Ledningsføring  
LT 6403 and LT 9403 Full Range Loudspeakers  
bi-amp  
mode bi-amplifié  
bi-amp  
bi-amp  
Anschluss-Schema  
Esquema del cableado  
Schéma de câblage  
Schemi di cablaggio  
Bedradingsschema  
Kabeldiagram  
Bi-Amp-Modus  
biamplifiacada  
bi-amp  
dubbelförstärkning  
22  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Technical/Teknisk/Technische Daten/Aspectos técnicos/Informations techniques/  
Dati tecnici/Technisch/Technical  
LT 6400 Mid/High Loudspeakers  
passive  
mode passif  
passivo  
passief  
passiv  
Wiring Schematic  
Ledningsføring  
Passiv-Modus  
pasiva  
passiv  
Anschluss-Schema  
Esquema del cableado  
Schéma de câblage  
Schemi di cablaggio  
Bedradingsschema  
Kabeldiagram  
R
C
C
R
C
C
C
L
1+  
R
L
L
L
CD  
X
1
L
1-  
MID  
C
Wiring Schematic  
Ledningsføring  
LT 9400 Mid/High Loudspeakers  
passive  
passiv  
Passiv-Modus  
pasiva  
mode passif  
passivo  
passief  
passiv  
Anschluss-Schema  
Esquema del cableado  
Schéma de câblage  
Schemi di cablaggio  
Bedradingsschema  
Kabeldiagram  
R
C
C
C
C
C
L
1+  
R
L
L
L
CD  
X
1
L
1-  
MID  
C
23  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.